Arbetstillstånd | KOMPETENSKAMPEN

För över 60.000 år sedan migrerade människan ut från vad vi idag kallar Afrika. Klimat, tillgänglighet till mat och andra resurser drev denna historiska utvandring. Med tiden följde kolonialisering och krig, som också gav bränsle till olika migrationer. Sådana händelser skapade en motivation hos människan att röra sig ifrån, snarare än emot någonting. Idag lever vi i en globaliserad värld, där olika företeelser driver vår motivation att migrera mot någonting. Kunskap och kompetens är ett av Sveriges främsta konkurrensmedel. Samtidigt råder en enorm brist på arbetskraft i en rad olika branscher. Med denna artikel vill vi belysa hur globaliseringen reser en hoppets fana, när vårt näringsliv är i behov av mer kompetens än någonsin. 

 

Globalisering vs. Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för vårt näringsliv. För företag och myndigheter är det en strategisk fråga. Idag måste våra verksamheters strategi ligga i linje med den kompetens vi behöver, både på kort och lång sikt. Hur attraherar vi rätt kompetens, stimulerar den, för att sedan se till att personen stannar kvar? Frågor som dessa har sträckt sig in i styrelserummen, och är definitivt här för att stanna. 

I förra veckans artikel berörde vi den exponentiella teknologins framfart. Den har vidgat vår syn på hur vi anställer idag, och banat väg för vad vi kallar för globalisering. Vi lever i en sammankopplad värld – ekonomiskt, socialt, politiskt, och miljömässigt. En ökad handel mellan länder, tillväxten av internationella organisationer och förändringar i kommunikation- och transportteknologi gör att dessa förbindelser snabbt ökar. Kortfattat är detta en process som innebär att världens länder knyts närmare varandra. Effekten av denna gigantiska process blir likaså, gigantisk. Hur vi tar tillvara på globaliseringens potential kommer att sätta ton för inte minst det globala, men även lokala näringslivet. 

 

Vad är kompetensförsörjning?

I sin enklaste form innebär det ett säkerställande av en verksamhets tillgång till anställda med rätt kompetens. För att ens kunna göra det bör företaget ha tydliga mål till grund för en tydlig vision. Vi yrkar på att företag idag måste väga in ett globalt perspektiv, för att tillsammans kunna driva vårt näringsliv framåt. Sverige har idag ett av världens mest internationaliserade näringsliv och vår arbetsmarknad är under stor omvandling. Stora och små aktörer bör idag ha koll på hur man kan se bortom våra gränser i jakten på rätt kompetens. Således blir vetskapen om hur ett arbetstillstånd tillhandahålls essentiell. Permizon är bryggan mellan den stora kompetenspoolen och olika arbetsgivare i Sverige. 

 

Vad betyder ämnet för Sverige idag?  

Företag i olika branscher har idag problem att växa och driva utveckling i brist på den arbetskraft man behöver. På samma gång är det många nyanlända och arbetslösa som har svårt att landa ett jobb. Sveriges kompetensutveckling halkar efter, i näringslivets framfart. 

Tillgången till arbetskraft är för liten på landsbygderna och det saknas i synnerhet högkvalificerad arbetskraft. I en undersökning gjord av Tillväxtverket (2020) beskrivs det främst vara ett demografiskt problem. Med det menas att en större andel äldre och mindre andel yngre människor är bosatta här. En annan aspekt är hur utbildningsnivån är lägre inom dessa områden. 

I ett pressmeddelande bekräftar Christina Storm Wiklander, chef för Arbetsförmedlingen i södra och norra Norrland, hur detta problem är en realitet. Lösningen på Sveriges kompetensgap beskrivs vara samarbete. Vi på Permizon håller med. Men vi tror också att det finns en vikt i att se bortom våra gränser när det kommer till sökandet efter rätt kompetens. 

Tidigare i artikeln berördes migration som effekt av krig. Kompetensinvandring är något som kan motverka detta. Många av de som får ett bra jobb i Sverige skickar tillbaka pengar till sina familjer, vilket på lång sikt motverkar fattigdom i landet. Kompetensinvandring stärker även Sveriges välfärd. Arbetsgivar- och branschorganisationen Almega rapporterade (2021) hur kompetensinvandringen påverkar vår offentliga ekonomi (som finansierar vår välfärd) i Sverige i en positiv riktning. Den ger ett överskott på närmare 1.7 miljarder kronor. Samtidigt beskriver rapporten hur detta inte påverkar arbetskonkurrensen nämnvärt. Inom 92 % av de yrken som beviljas flest arbetstillstånd råder det antingen brist på arbetskraft eller så stiger antalet arbetstillfällen.

 

Hur knyts kompetensförsörjning an till Permizon?

Det finns en begränsad pott av kompetent arbetskraft i Sverige och inom EU. Företag slåss idag över denna pott och försöker locka till sig kompetens genom att bjuda över varandra. Dessa skeenden ser vi som ogynnsamma för näringslivet. Inom många områden kan man hitta likvärdig kompetens utanför EUs gränser. Dock är hanteringen av ansökan för arbetstillstånd ett ständigt bekymmer för både arbetsgivaren och arbetstagaren. På Permizon jobbar vi stenhårt för att göra övergången av kompetens lättare, samtidigt kan vi vara bryggan mellan den stora kompetenspoolen och arbetsgivarna i Sverige.

Just nu släcks det bränder för att motverka den kompetensbrist som råder i Sverige. Det vore optimalt att kunna lösa dessa problem lokalt, och ska definitivt uppmuntras till. Men vi får inte stirra oss blinda i försök att lösa alla dessa problem där vi står. Vi vill se en framtid där krig och resursbrist inte är den främsta anledning till migration. Vi ser en framtid där Sveriges näringsliv främjas av ett globalt tänkande. Gör du också det?

Vidare läsning:

För mer data kring ämnet kompetensförsörjning, klicka här.

Tittar du bortom gränserna inför höstens anställningar? Behöver du söka arbetstillstånd? klicka här.

Permizon | Kompetenskuriren | LinkedIn-page